Kim Nalley Monterey Jazz Festival
Kim Nalley at Monterey Jazz Fesitval by John Pizzuti